REGULAMIN WYCIECZEK Z PREWODNIKIEM PO RADLINIE

w ramach projektu „Gra miejska – integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!” sfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w „Wycieczkach z przewodnikiem po Radlinie”, zwanych dalej Wycieczkami.
1. Organizatorem Wycieczek jest Fundacja Eduarte (zwana dalej Organizatorem), która przeprowadza je w ramach projektu „Gra miejska- integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!” sfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

2. Przez organizację Wycieczek rozumie się przejście ich trasy na terenie miasta Radlin wraz z przedstawieniem odpowiedniego materiału filmowego w formacie VR podczas zwiedzania miasta oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego ich przebiegu.

3. W Wycieczkach biorą udział uczestnicy zorganizowani w grupy. W skład każdej Grupy może wejść maksymalnie 25 osób.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wycieczkach tylko pod opieką swojego rodzica/opiekuna prawnego/ innej osoby dorosłej, która bierze pełną odpowiedzialność za tę osobę niepełnoletnią.

5. Tylko osoby zgłoszone mają prawo brać udział w Wycieczkach.

6. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez zapisanie się u koordynatora projektu (tel.790 326 378) lub przewodnika (tel. 513 134 561).

7. Biorąc udział w Wycieczce uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wycieczce.

8. Osoby uczestniczące w Wycieczkach powinny być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w takiej aktywności. Każda z osób uczestniczących w Wycieczkach bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

9. Wycieczki odbywają się na terenie miejscowości Radlin, w godzinach ustalonych z koordynatorem projektu lub przewodnikiem.

10. Uczestnicy Wycieczek poruszają się zgodnie z trasą wyznaczoną przez przewodnika, który opowiada im o ciekawych miejscach w Radlinie, wspomagając się także materiałami filmowymi w formacie VR.

11. Na czas Wycieczek, ich uczestnikom zostaje powierzony sprzęt niezbędny do przedstawienia materiału filmowego w formacie VR. Obejmuje on telefon oraz okulary VR, które są własnością fundacji Eduarte. Podczas Wycieczek uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za umyślnie dokonane szkody
i zniszczenia tego sprzętu.

12. Miejsce rozpoczęcia Wycieczek znajduje się obok budynku fundacji Eduarte. Na prośbę Uczestników, może ono zostać zmienione po wcześniejszym uzgodnieniu tego z koordynatorem projektu lub przewodnikiem.

13. Udział w Wycieczkach jest bezpłatny.

14. Po trasie Wycieczek uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.

15. W trakcie Wycieczek obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy, którzy nie dostosują się do tego wymogu zostaną automatycznie wykluczeni z Wycieczki.

16. Trasa Wycieczek przebiega ulicami miasta, w ruchu drogowym. W związku z tym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.

17. Organizator nie zapewnia dla uczestników Wycieczek opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Wycieczkach.

18. Charakter Wycieczek powoduje, że uczestnicy poruszają się po ich trasie na własną odpowiedzialność.

19. Uczestnicy Wycieczki biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas jej trwania.

20. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni lub osoby dorosłe, które wzięły za nie odpowiedzialność na czas trwania wycieczki.

21. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, nieprzestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, zakłócania pracy przewodnika, uczestnik biorący udział w Wycieczce może zostać z niej wykluczony. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

22. Organizator, działając przez przewodnika, nie wyrazi zgody na uczestnictwo w Wycieczce osoby, jeśli stwierdzi lub będzie podejrzewał, iż znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Wycieczek mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

24. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie trwania Wycieczek.

25. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora http://eduarte.com.pl/2070-2/

26. W kwestiach dotyczących przebiegu Wycieczek, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

27. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wycieczki z ważnych przyczyn.

28. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.