Regulamin Aktywacji Gry Miejskiej w Radlinie (wersja terenowa) organizowanej przez fundację Eduarte w ramach projektu „Gra miejska- integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!” sfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Aktywacji Gry Miejskiej w Radlinie w wersji terenowej (zwaną dalej Grą).

§ 2. Organizator

Organizatorem Gry jest Fundacja Eduarte (zwana dalej Organizatorem), która przeprowadza ją w ramach projektu „Gra miejska- integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!” sfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.
Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie miasta Radlin oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 3. Uczestnicy Gry i Zgłoszenia

 1. W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Grupy. W skład każdej Grupy może wejść do 7 osób (maksymalnie 8). Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Grupy.
 2. W Grze może wziąć udział łącznie nie więcej niż 15 Grup. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Grup.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą samodzielnie brać udział w Grze tylko po ukończeniu 14 roku życia, posiadając zgodę rodzica/opiekuna prawnego ( załącznik nr 1 do Regulaminu). Osoby niepełnoletnie poniżej 14 roku życia mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osoby dorosłej, posiadając pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 2 do Regulaminu). Osoby niepełnoletnie, biorące udział w grze, pod opieką rodzica/prawnego opiekuna, nie potrzebują pisemnej zgody.
 4. Tylko zgłoszone Drużyny mają prawo brać udział w Grze.
 5. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego (link podany na stronie wydarzenia na Facebook’u) lub przez zapisanie się u koordynatora Gry (tel.790 326 378).
 6. Przystępując do Gry, uczestnik akceptuje w całości niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Grze.
 7. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiający udział w Grze.

§ 4. Zasady Gry

 1. Aktywacja Gry Miejskiej (wersja terenowa) odbędzie się na terenie miejscowości Radlin w dniu 10 września 2022 r. w godzinach 15.00 – 20.00.
 2. Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się zgodnie z wyznaczoną trasą na mapie, której fragmenty będą otrzymywać na kolejnych punktach kontrolnych oraz wykonywanie zadań na tych punktach.
 3. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia Gry znajduje się na Placu Radlińskich Olimpijczyków obok MOSiR Radlin, a w przypadku niepogody w MOK Radlin.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry drużyny poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów, rowerów i innych pojazdów silnikowych.
 6. Wśród uczestników, którzy ukończą Grę zostaną rozlosowane nagrody. Odbiór nagrody przez uczestnika zostanie pisemnie potwierdzony, co jest niezbędne do dokumentacji projektowej.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa.

 1. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Grupa, której choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczona z dalszej rozgrywki.
 2. Gra toczy się w ruchu drogowym, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
 3. Organizator nie zapewnia dla Uczestników Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto organizator nie zapewnia opieki osób pełnoletnich dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 4. Charakter imprezy powoduje, że Grupy poruszają się po trasie gry na własną odpowiedzialność.
 5. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub Grupę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia ich z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 7. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi lub będzie podejrzewał, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 9. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora http://eduarte.com.pl/regulamin-aktywacji-gry-miejskiej-w-radlinie-wersja-terenowa/
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.

Regulamin-Aktywacji-GM-1Pobierz