KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestniczek/uczestników projektu „Gra miejska – integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwo Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Eduarte z siedzibą w Radlinie [ul. Wolności 8/12, 44-310 Radlin].
 2. Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do Administratora danych: +48 600 271 265.
 3. Zakres przetwarzanych danych:a) imię i nazwisko Uczestnika Projektu,
  b) data urodzenia Uczestnika Projektu,
  c) adres zamieszkania,
  d) numer telefonu,
  e) wizerunek.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestnika Projektu:a) udokumentowanie udziału w projekcie,
  b) prawidłowa realizacja zadań projektowych,
  c) ewaluacja, kontrola, monitoring i sprawozdawczość projektu,
  d) zbieranie danych statystycznych,
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,
  c) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [np. cele statystyczne, przygotowanie przyszłych projektów],
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu „Gra miejska – integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!”] tj. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub podmiotom upoważnionym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do pozyskania tych danych w celu monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji i kontroli w ramach realizowanego projektu.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnione organom administracji publicznej w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Administrator zakończył realizację projektu „Gra miejska – integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!”.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do uczestnictwa w realizacji projektu „Gra miejska – integracja i odkrywanie radlińskich supermocy!”.
 12. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 13. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.